1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti Hair Institute, s. r. o., , so sídlom Bratislava – mestská časť Ružinov, Mliekarenská  16010/5, PSČ 82109, IČO: 51214849, zapísanej na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.124103/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:
– meno a priezvisko
– telefónne číslo

2. Meno, priezvisko a telefónne číslo je nutné spracovať za účelom organizovanie diskusných skupín pre výskum účinnosti reklamných oznamoch. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Hair Institute, s. r. o. – jan.popovic@icloud.com

‍4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

5. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
– vziať súhlas kedykoľvek späť,
– požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
– požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
– vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
– požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
– obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.